RES-Info

 INFOLINIA: 663 001 001

czynna: pon - pt   8:00 - 18:00

 . POCZTA E-MAIL       . Panel Klienta

Regulamin

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

§1 Postanowienia ogólne

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie świadczenia usług przez firmę RES-Info Agata Podstawek, stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku oświadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013poz. 1422), wykonywanych przez firmę RES-Info Agata Podstawek, 37-430 Jeżowe 127, posiadającą NIP: 8652143422, REGON: 181654650, zwaną dalej jako: „Usługodawca”.

 2. Poniższym pojęciom nadaje się następujące znaczenie:

  a) Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez firmę RES-Info Agata Podstawek w ramach serwisu, www.res-info.pl, określający zasady korzystania przez Usługobiorcę z Usług hostingowych oraz pozostałych Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu,

  b) Usługodawca – firma RES-Info Agata Podstawek, 37-430 Jeżowe 127 posiadającą NIP: 8652143422, REGON: 181654650, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., świadcząca Usługi określone w niniejszym Regulaminie bez jednoczesnej obecności Stron, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie i przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej,

  c) Serwis – strona internetowa stanowiąca własność Usługodawcy, dostępna pod adresem elektronicznym, www.res-info.pl, za pomocą której Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Usługobiorców,

  d) Usługobiorca – osoba fizyczna (w tym Konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lecz wyposażona w zdolność do czynności prawnych, która zawarła z Usługodawcą Umowę, korzystająca z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,

  e) Strony – Usługobiorca i Usługodawca,

  f) Usługi hostingowe – pakiet usług według specyfikacji określonej w ofercie Usługodawcy, dostępny według Cen określonych w Cenniku, świadczonych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,

  g) Usługi – Usługi hostingowe oraz pozostałe usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu, na zasadach i warunkach określonych w niniejszym regulaminie,

  h) Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana bez jednoczesnej obecności Stron, przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, na podstawie której Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy – na zasadach opisanych w Regulaminie, zaś Usługodawca zobowiązuje się do zapłaty Ceny na rzecz Usługodawcy,

  i) Użytkownik – każdy, kto korzysta z Serwisu, w tym Usługobiorca,

  j) Formularz – formularz rejestracyjny dostępny w Serwisie, wykorzystywany w procesie Rejestracji,

  k) Rejestracja – czynność polegająca na podaniu danych, w tym Danych Osobowych, niezbędnych do założenia Konta w Serwisie i korzystania z Usług,

  l) Konto – utworzone w wyniku Rejestracji indywidualne Konto Usługobiorcy, za pomocą którego Usługobiorca może korzystać z wszelkich funkcji dotyczących wykupionej Usługi, m) Płatność – czynność dokonywana przez Usługobiorcę, polegająca na zapłacie Ceny należnej Usługodawcy z tytułu Umowy,

  n) Cena –kwota pieniężna należna Usługodawcy od Usługobiorcy za świadczoną Usługę, wynikająca z Cennika,

  o) Cennik – zestawienie Cen należnych Usługodawcy z tytułu danej Usługi, stanowiące integralną część niniejszego Regulaminu,

  p) Dane Osobowe – informacje o charakterze osobowym, dotyczące Usługobiorcy, podawane przez Usługobiorcę przy Rejestracji i przetwarzane przez Usługodawcę w celu wykonywania Umowy,

  q) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

  r) Odsłona – jednokrotne załadowanie strony internetowej przez przeglądarkę internetową, ilość Odsłon obliczana jest na podstawie każdej strony internetowej Usługobiorcy, uwzględniająca wyłącznie rzeczywistą ilość Odsłon (wyłączając ruch robotów sieciowych),

  s) Unikalny Użytkownik – niepowtarzalny, odwiedzający stronę internetową Usługobiorcy w określonym zakresie czasowym; ilość Unikalnych Użytkowników uwzględnia jedynie realnych Unikalnych Użytkowników (wyłączając ruch robotów sieciowych),

  t) Bonusowy pakiet – jednorazowa, nieodnawialna, darmowa pula Unikalnych Użytkowników do wykorzystania przez Usługobiorcę,

  u) Awaria – nieplanowana i nieprzewidziana przerwa w dostępności Usług, następująca z przyczyn niezależnych od Usługodawcy,

  v) Przerwa techniczna – brak dostępności Usług poza Siecią związany z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych, zaplanowany i zapowiedziany przez Usługodawcę z co najmniej 12-godzinnym wyprzedzeniem;

 3. Świadczenie oraz korzystanie Usług dostępnych za pomocą Serwisu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013, poz. 1422 ze zm.).

 4. W celu korzystania z Usług niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową, obsługującą szyfrowane połączenia SSL. Dodatkowo, w celu prawidłowego funkcjonowania strony internetowej Serwisu komputer lub urządzenie Użytkownika powinno mieć włączoną opcję obsługi plików typu „Cookies”.

 5. Korzystanie z Usług może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 6. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, w szczególności przed rozpoczęciem korzystania z Usług, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności i zaakceptować postanowienia w nich zawarte.

 7. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa własności intelektualnej Usługodawcy.

 8. Użytkownik powinien powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działanie polegające na próbie destabilizacji Serwisu może zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.

 9. Użytkownik nie może anonimowo korzystać z Usług dostępnych w Serwisie.

 10. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymania się od dostarczania, w jakiejkolwiek formie, treści o charakterze bezprawnym.

§2 Rejestracja Użytkownika

 1. W celu korzystania z Usług niezbędnym jest dokonanie Rejestracji. Po dokonaniu Rejestracji możliwe jest złożenie pierwszego zamówienia na wybraną Usługę hostingową. Wraz ze złożeniem zamówienia na Usługę hostingową możliwe jest zamówienie usługi pośrednictwa w rejestracji domen, o której mowa w § 7 Regulaminu.

 2. Rejestracja dokonywana jest poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem elektronicznym, www.res-info.pl.

 3. Formularz zawiera pola oznaczone jako „*”, których wypełnienie jest obowiązkowe.

 4. Wypełniając Formularz rejestracyjny i przesyłając go do Usługodawcy Usługobiorca oświadcza, że:

  a) podane w Formularzu dane są kompletne oraz zgodne ze stanem faktycznym,

  b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności i Cennikiem, stanowiącymi integralną część Regulaminu, oraz akceptuje postanowienia w nich zawarte,

  c) zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz stanowiącej jego integralną część Polityki Prywatności;

 5. Podczas dokonywania Rejestracji Usługobiorca wybiera interesującą go Usługę hostingową oferowaną przez Usługodawcę za pomocą Serwisu, według specyfikacji określonej w ofercie dostępnej w Serwisie oraz zgodnie z Cennikiem. Wybór Usługi hostingowej podczas Rejestracji oznacza złożenie zamówienia na tę usługę i odbywa się za pomocą przycisku „Potwierdzenie zamówienia”. Klikając przycisk „Potwierdzenie zamówienia” Usługobiorca oświadcza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 6. Umowa o świadczenie Usługi hostingowej zostaje zawarta z chwilą złożenia zamówienia, co następuje z chwilą kliknięcia w przycisk „Potwierdzenie zamówienia”.

 7. W celu potwierdzenia Rejestracji oraz potwierdzenia zawarcia Umowy Usługodawca kieruje na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, podany podczas Rejestracji, informację („Potwierdzenie:”):

  a) potwierdzającą dokonanie Rejestracji i założenie Konta,

  b) potwierdzającą wybraną przez Usługobiorcę Usługę hostingową,

  c) zawierającą wystawioną na rzecz Usługobiorcy w formie elektronicznej fakturę pro-forma za wybraną Usługę,

 8. Usługa hostingowi jest aktywowana w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia na okres próbny wynoszący 14 dni, liczonych od dnia potwierdzenia Usługobiorcy informacji, o których mowa w ust. 7 powyżej. Okres próbny, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma na celu umożliwienie Usługobiorcy zapoznania się z funkcjonalnością zamówionej Usługi hostingowej.

§3 Płatności

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty Ceny wskazanej na fakturze, o której mowa w ust. 7pkt. c) w terminie 14 dni od dnia otrzymania Potwierdzenia zawierającego fakturę pro forma. Otrzymanie przez Usługodawcę zapłaty w tym terminie skutkuje przedłużeniem ważności Usługi hostingowej o opłacony przez Usługodawcę okres abonamentowy, liczony od dnia aktywacji Usługi.

 2. Wszystkie Ceny określone w Cenniku wyrażone zostały w złotych polskich i są cenami netto oraz należy doliczyć do nich podatek VAT.

 3. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, Usługodawca dokonuje blokady Usługi hostingowej do czasu zapłaty. Blokada uniemożliwia ponowną Rejestrację i tym samym skorzystanie ponownie z okresu próbnego, o którym mowa w § 2 ust. 8 Regulaminu.

 4. Usługodawca dokona usunięcia Konta Usługobiorcy, jeżeli w terminie 7 dni od dokonania blokady Usługi hostingowej Usługobiorca nie uiści należności określonej w fakturze pro forma. W przypadku dokonania płatności w wyżej wskazanym terminie, Usługa zostaje niezwłocznie odblokowana przez Usługodawcę.

 5. Usługodawca wystawi fakturę pro forma na kolejny okres abonamentowy na 14 dni przed zakończeniem opłaconego okresu abonamentowego Usługi hostingowej. Upływ opłaconego okresu abonamentowego oraz niedokonanie przez Usługobiorcę zapłaty za kolejny okres abonamentowy w terminie 14 dni przed upływem opłaconego okresu abonamentowego skutkuje blokadą Usługi hostingowej do czasu uregulowania należności. W przypadku otrzymania należności w okresie blokady, Usługa hostingowa zostaje niezwłocznie odblokowana. Brak zapłaty w okresie blokady skutkuje usunięciem Konta oraz wszystkich danych w nim zawartych.

 6. Dokonanie Płatności jest równoznaczne z wyrażeniem przez Usługobiorcę zgody na wystawienie faktury VAT bez podpisu Usługobiorcy. Faktura VAT wystawiana jest przez Usługobiorcę w terminie 7 dni od dnia dokonania Płatności i zostaje wysłana do Usługobiorcy na adres e-mail podany podczas Rejestracji.

 7. Usługobiorca ma możliwość otrzymania faktury w formie papierowej. W tym celu powinien zgłosić Usługodawcy żądanie w tym przedmiocie, kierując do Usługodawcy wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 8. Wszelkich Płatności wynikających z tytułu świadczonej usługi Usługodawca dokonuje na wskazany przez Usługodawcę na fakturze (oraz fakturze pro forma) numer rachunku bankowego.

 9. Datą dokonania Płatności jest dzień zaksięgowania należności wynikającej z faktury (faktury proforma) na rachunku bankowym Usługodawcy.

 10. Usługodawca umożliwia Usługobiorcom zmianę wykupionego abonamentu Usługi hostingowej na wyższy w trakcie świadczenia tej usługi. W przypadku zmiany abonamentu na wyższy Usługobiorca zobowiązany jest dopłacić brakującą różnicę Ceny. Brakująca kwota obliczana jest w następujący sposób: Kwota abonamentu droższego, = cena za dzień Usługi abonamentu droższego * liczba dni w abonamencie na wybrany okres trwania Umowy Cena za dzień Usługi w ramach abonamentu droższego * liczba dni do końca trwania Umowy = kwota dopłaty

 11. Dla powyższych kalkulacji przyjmuje się ujednoliconą liczbę 30 dni w miesiącu i 24 godziny na dobę (720 godzin w miesiącu) oraz 12 miesięcy w roku abonamentowym.

 12. Abonament zostaje zmieniony po dokonaniu dopłaty różnicy Ceny.

§4 Obowiązki Usługobiorcy

 1. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z Usługi z uwzględnieniem zasad, fair use, tj. wykorzystywania zasobów Usługodawcy w sposób ekonomiczny oraz zgodny z ich przeznaczeniem.

 2. Usługi świadczone przez Usługodawcę mogą być wykorzystywane wyłącznie dla stron internetowych. Niedozwolonym działaniem Usługobiorcy jest:

  a) wykorzystywanie infrastruktury Usługodawcy do przechowywania i udostępniania plików audio, video, archiwów, obszernych zbiorów zdjęć czy danych binarnych inaczej nie sklasyfikowanych, chyba że są to materiały stricte marketingowe,

  b) generowanie sztucznego ruchu w sieci, w szczególności za pośrednictwem oprogramowania typu socialbot,

  c) wykorzystywanie infrastruktury Usługodawcy jako hosting baz SQL/nonSQL serwisów umieszczonych poza infrastrukturą Usługodawcy,

  d) wykorzystywanie infrastruktury Usługodawcy jako hosting lub archiwum plików, w dowolnej postaci, również przy użyciu specjalistycznych skryptów jak np. OwnCloud,

  e) wykorzystywanie infrastruktury Usługodawcy jako hosting ADSerwerów,

  f) uruchamianie programów działających permanentnie w tle (deamony),

  g) wykorzystanie Usługi w celu prowadzenia działalności niezgodnej z przepisami prawa lub w inny sposób godzący w dobre obyczaje jak np. utrzymywanie serwisów o treści erotycznej, warezowej (zawierających nielegalne oprogramowanie lub odnośniki do nich), zawierających treści obsceniczne lub wulgarne, propagujących ideologie rasizmu/komunizmu lub apartheidu, godzących w dobra osobiste osób trzecich lub naruszających ich prawa do własności intelektualnej,

  h) wykorzystywanie oprogramowania destabilizującego infrastrukturę Usługodawcy (np. oprogramowanie typu Adder, Publiker, Escat, OmniADD/Ping/CRM, RapidLeech i pochodne),

  i) korzystanie z baz adresowych zakupionych od osób trzecich do wysyłki poczty e-mail,

  j) korzystanie z baz adresowych pozyskanych w inny sposób bez uzyskania wcześniejszej zgody od każdego, kogo adres e-mail znajduje się w bazie adresowej,

  k)wykonywanie testów penetracyjnych infrastruktury Usługodawcy lub osób trzecich, a także jakiekolwiek inne próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu, skanowania sieci, tudzież przeprowadzania ataków typu “odmowa usługi”;

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń przepustowości Usługi hostingowej lub jej blokady w przypadku, gdy działania Usługobiorcy spowodują nadmierne obciążenie serwerów Usługodawcy i obniżą jakość świadczonych przez Usługodawcę usług w stosunku do pozostałych Usługobiorców.

 4. W przypadku wprowadzenia ograniczeń, o których mowa w ust. 3 powyżej, Usługodawca powiadomi Usługobiorcę drogą mailową, z jednoczesnym wskazaniem zastosowanych ograniczeń oraz przyczyn ich zastosowania oraz ich uzasadnienia.

 5. Usługi, których zawartość mimo nakładanych ograniczeń nadal stanowią istotne zagrożenie stabilności zaplecza technicznego Usługodawcy lub naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu, mogą zostać zablokowane.

 6. W związku z działaniem Usługodawcy opisanym w niniejszym Paragrafie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia Usługobiorcy dostępu do wybranej usługi.

§5 Obowiązki Usługodawcy

 1. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych Usług Usługodawca wprowadził parametry bezpieczeństwa.

 2. Z zastrzeżeniem przypadków, w których Usługobiorca narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy.

 3. Usługodawca gwarantuje ciągłość świadczonych usług przez 99,5% czasu w każdym miesiącu kalendarzowym objętym abonamentem wybranej usługi.

 4. Usługobiorca jest uprawniony do uzyskania przedłużenia okresu abonamentowego dla wykupionej Usługi hostingowej o jeden miesiąc za każde rozpoczęte12 godzin braku ciągłości w świadczeniu Usługi hostingowej, następujące po upływie 24 godzin braku ciągłości w świadczeniu Usługi hostingowej.

 5. Przedłużenie okresu abonamentowego, o którym mowa w ust. 4 powyżej, może nastąpić maksymalnie na 2 miesiące kalendarzowe.

 6. Usługodawca zapewnia bezwarunkowe bezpieczeństwo danych przechowywanych na swoich serwerach, a będących własnością Usługobiorców.

 7. Usługodawca dokonuje – w odstępach 24 h, archiwizacji danych (backup) ze wszystkich serwerów i przechowuje ostatnie zarchiwizowane kopie przez 14 dni kalendarzowych.

 8. Usługobiorca jest uprawniony do zwrócenia się do Usługodawcy z prośbą o nieodpłatne przywrócenie danych Usługobiorcy z serwera.

 9. Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego likwidowania awarii powstałych z przyczyn leżących po jego stronie.

 10. W dbałości o jak najwyższą jakość świadczonych Usług, dostępność Usług hostingowych jest monitorowana przez 24h na dobę przez Usługodawcę. Monitorowanie działania Usług hostingowych ma na celu zapewnienie natychmiastowej reakcji Usługodawcy na niepożądane zmiany oraz usunięcie awarii, zanim zostanie ona zgłoszona przez Usługobiorcę.

 11. Usługobiorca może zgłosić każdą awarię poprzez przesłanie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. informacji w tym przedmiocie wraz z opisem zaistniałych problemów technicznych.

 12. Czas reakcji na zgłoszenie jest to maksymalny okres czasu, jaki może upłynąć:

  a) od chwili zauważenia danej awarii przez Usługodawcę lub otrzymania zgłoszenia Usługobiorcy informującego o awarii do całkowitego jej usunięcia,

  b) od momentu zgłoszenia problemu przez Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej do czasu udzielenia odpowiedzi przez Usługodawcę.

 13. Czas reakcji na zgłoszenie, o którym mowa w ust. 12 powyżej, wynosi 30 minut i odbywa się przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 14. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby usunąć zaistniałą awarię niezwłocznie.

 15. Usługodawca zobowiązuje się informować Usługobiorców o terminach planowanych Przerw technicznych, z co najmniej 12-godzinnym wyprzedzeniem. Informacje o planowanych Przerwach technicznych w świadczonych Usługach zostaną zamieszczone w Serwisie.

 16. Czynności nie stanowiące pomocy technicznej, takie jak w szczególności: instalacja oprogramowania Usługobiorcy, jego naprawa, niestandardowa konfiguracja usług i utrzymanie serwera, mogą być wykonywane przez Usługodawcę odpłatnie. W celu uniknięcia wątpliwości, Usługodawca nie jest zobowiązany do wykonania na zlecenie Usługobiorcy czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim.

§6 Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Usługobiorcę wynikające z korzystania przez Usługobiorcę z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się on z siecią Internet.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę danych zamieszczanych przez Usługobiorców.

§7 Usługi rejestracji domen

 1. Poza Usługami hostingowymi, Usługodawca świadczy także usługi polegające na pośrednictwie w rejestracji domen, w tym ich obsłudze administracyjnej i technicznej.

 2. Usługobiorca składa zamówienie na korzystanie z Usługi rejestracji domen podczas Rejestracji za pomocą Formularza, lub w późniejszym czasie – za pomocą posiadanego przez Usługobiorcę Konta. Postanowienia §2 ust. 5 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

 3. Usługa rejestracji domeny zostanie wykonana po zaksięgowaniu przez Usługodawcę wpłaty z tytułu należnej Ceny, która następnie – po zaksięgowaniu na koncie Usługodawcy, przekazywana jest na konto odpowiedniego podmiotu rejestrującego domenę. Cena usługi pośrednictwa rejestracji domen określona została w Cenniku.

 4. Domena rejestrowana jest przez Usługodawcę na dane Usługobiorcy – abonenta domeny internetowej.

 5. Proces rejestracji domeny internetowej zostanie rozpoczęty przez Usługodawcę po zaksięgowaniu przez Usługodawcę wpłaty z tytułu należnej Ceny.

 6. Usługa rejestracji domen świadczona jest odpłatnie na warunkach określonych przez Usługodawcę w trakcie składania zamówienia na świadczenie Usługi rejestracji domen oraz według Ceny określonej w Cenniku.

 7. W ramach Usługi rejestracji domen, Usługobiorca zleca Usługodawcy dokonanie rejestracji domeny w imieniu i na rzecz Usługobiorcy, w tym do reprezentowania go przed Rejestratorem w związku z wykonywaniem Usługi.

 8. Usługobiorca wyraża zgodę na przekazanie przez Usługodawcę odpowiedniemu Rejestratorowi danych osobowych Usługobiorcy, w celu wykonania przez Usługodawcę Usługi rejestracji domen i w niezbędnych do tego celu zakresie.

 9. Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się i przyjmuje bez zastrzeżeń treść warunków rejestracji.

 10. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje, że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli:

  a) wybrana przez Usługobiorcę nazwa domeny jest już zarejestrowana lub zarezerwowana,

  b) do wybranej domeny zostało już wszczęte postępowanie rejestracyjne,

  c) domena nie może być zarejestrowana z uwagi na warunki rejestracji danej domeny przyjęte przez Rejestratora

  d) Usługobiorca podał nieprawidłową nazwę domeny lub Dane osobowe, które są niepełne lub nieprawdziwe, co uniemożliwia dokonanie rejestracji,

  e) wniosek o rejestrację domeny zawiera brakujące informacje (jest niepełny) lub zawiera nieprawdziwe informacje,

  f) rejestracja domeny jest niemożliwa z innych przyczyn, niż wymienione w niniejszym ustępie, które nie są zależne od Usługodawcy

 11. W przypadku niemożności rejestracji domeny Usługobiorcy przysługuje zwrot uiszczonej Ceny.

 12. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o zarejestrowaniu zamówionej domeny oraz o przyjęciu przez Usługodawcę obsługi administracyjnej i technicznej domeny przeniesionej do Usługodawcy.

 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  a) zablokowanie, przejęcie lub usunięcie domeny wskutek zalegania przez Usługobiorcę z płatnościami na rzecz Usługodawcy lub ich brakiem,

  b) rejestrację domeny w złej wierze,

  c) utratę praw do domeny przez Usługobiorcę na skutek zgłoszenie roszczeń do zarejestrowanej domeny przez osobę trzecią i rozstrzygnięcia tych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami warunków rejestracji domen

  d) dokonanie zmian w konfiguracji domeny, usunięcie domeny przez podmiot nieuprawniony w przypadku utraty przez Usługobiorcę danych dostępowych do Konta.

 14. Usługobiorca oświadcza, że naprawi wszelkie szkody jakie może ponieść Usługodawca w związku ze świadczeniem na rzecz Usługobiorcy Usługi rejestracji domen i pozostające w związku z rejestracją danej domeny na rzecz Usługobiorcy lub świadczenia na rzecz Usługobiorcy przez Usługodawcę obsługi administracyjnej i technicznej danej domeny.

 15. Usługodawca rejestruje domeny na określony czas nie mniejszy niż 1 rok (zwany dalej Okresem ważności domeny). Okres ważności domeny wskazany jest każdorazowo podczas składania zamówienia na rejestrację domeny.

 16. Usługodawca zobowiązuje się udostępnić na każde żądanie Usługobiorcy dane autoryzujące dostęp do domeny i umożliwiające Usługobiorcy przeniesienie domeny do innego usługodawcy (zwane dalej Authinfo).

 17. Przeniesienie domeny od innego usługodawcy do Usługodawcy odbywa się bez dodatkowych opłat chyba, że co innego wynika z Cennika. Usługodawca świadczy dla domen przeniesionych obsługę administracyjną i techniczną w taki sam sposób jak dla domen zarejestrowanych przez Usługodawcę. W przypadku przeniesienia domeny do Usługodawcy, Usługobiorca oświadcza, że dane abonenta domeny są tożsame z jego danymi podanymi w Koncie. Przeniesienie niektórych domen wymagać może wniesienia przez Usługobiorcę Ceny tytułem rejestracji przenoszonej domeny na kolejny Okres ważności domeny, który będzie doliczany do dotychczasowego Okresu ważności domeny wynikającego z rejestracji domeny u dotychczasowego usługodawcy.

 18. Przedłużenie Okresu ważności domeny polega na kontynuacji obsługi administracyjnej i technicznej domeny przez Usługodawcę i odnotowaniu przez Rejestratora zmiany okresu czasu na jaki domena jest zarejestrowana w bazie danych systemu DNS. Przedłużenie Okresu ważności domeny jest odpłatne zgodnie z Cennikiem. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy z tytułu nieprzedłużenia Okresu ważności domeny, jeżeli Cena tytułem przedłużenia Okresu ważności domeny nie została zaksięgowana na rachunku bankowym Usługodawcy w terminie co najmniej 24 godzin przed końcem Okresu ważności domeny lub jeżeli Usługobiorca nie dopełnił innych wymaganych czynności celem przedłużenia Okresu ważności domeny wynikających z niniejszego Regulaminu albo warunków o których mowa.

 19. Usługobiorcy przysługuje pełne prawo dysponowania zarejestrowaną domeną na warunkach określonych niniejszym Regulaminem oraz zgodnie z warunkami o których mowa.

 20. Usługobiorca może zgłosić Usługodawcy chęć przeniesienia praw do domeny wynikających z zawartej z Usługodawcą umowy na podmiot trzeci (tzw. Cesji).

 21. Usługobiorca może zlecić Usługodawcy realizację dyspozycji w przedmiocie zarządzania domeną. Dyspozycje składane są w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty e, mail na adres e, mail Usługodawcy określony w niniejszym Regulaminie.

 22. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, dotyczących rejestracji domen, znajdują zastosowanie postanowienia regulaminów właściwych podmiotów rejestrujących domeny.

§8 Odstąpienie od Umowy

 1. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827), Usługobiorcy – będącemu Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w terminie14 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.

 2. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 przysługuje Konsumentowi bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

 3. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku, gdy świadczenie usługi płatnej zostało rozpoczęte przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy lub gdy usługa została w pełni wykonana przed upływem tego terminu.

 4. W celu odstąpienia od Umowy Konsument składa oświadczenie, że odstępuje od Umowy. Dla zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od Umowy przed upływem tego terminu.

 5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Konsument kieruje w formie elektronicznej, na adres Usługodawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie, w formie tradycyjnej, na adres korespondencyjny Usługodawcy.

 6. Usługodawca informuje, że prawo odstąpienia od Umowy w trybie ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje w odniesieniu do Umów:

  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  b) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§9 Reklamacje

 1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące świadczonych za pośrednictwem Serwisu usługi („Reklamacja”) należy kierować na adres korespondencyjny Usługodawcy lub elektronicznie, na adres e-mail Usługodawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 2. Reklamacja zawierać powinna opis problemu, którego dotyczy oraz wskazywać zakres żądania Usługobiorcy. Reklamacja powinna zostać opatrzona podpisem składającej ją osoby oraz wskazywać dane kontaktowe, niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Reklamację. W przypadku podania w reklamacji danych lub informacji wymagających uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie tych informacji we wskazanym zakresie.

 3. W celu umożliwienia Usługodawcy rozpatrzenie Reklamacji, Reklamacja winna być złożona niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia będącego przyczyną jej złożenia. Reklamacje złożone po upływie 90 dni od dnia zaistnienia podstawy do ich złożenia nie będą rozpatrywane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany w trybie właściwym do udzielenia odpowiedzi na Reklamację, określonym w ust. 4 poniżej.

 4. Usługodawca ustosunkowuje się do złożonej Reklamacji w terminie 7 dni od jej otrzymania. Usługodawca udziela odpowiedzi na złożoną Reklamację elektronicznie, kierując odpowiedź na wskazany przez Użytkownika podczas Rejestracji adres poczty e-mail.

 5. W przypadku, gdy Usługodawca nie uznał reklamacji Usługobiorcy, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Usługobiorca może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego („Sąd Polubowny”), działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

 6. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Usługobiorca niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek (w zależności od wybranego sposobu rozstrzygnięcia sprawy może być to wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji lub o rozpoznanie sprawy przez Sąd Polubowny) do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

 7. Formularze wniosków, o których mowa w pkt. 6 powyżej, dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej, www.uokik.gov.pl, .

 8. Rozwiązanie sporu w wyniku procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej, ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Rozwiązanie sporu w wyniku mediacji nie wpływa na możliwość skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego lub Sądu Polubownego.

 9. W przypadku skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego, ugoda oraz wyroki wydane przez ten sąd mają moc wyroku sądu powszechnego. Od wyroku wydanego przez Sąd Polubowny można wnieść skargę do sądu powszechnego. W przypadku zawarcia przez Strony ugody przed Sądem Polubownym, Strony nie mogą jej zaskarżyć.

 10. Użytkownik, będący Konsumentem, może także zasięgnąć pomocy u Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentow.org.pl.

§10 Rozpoczęcie i zakończenie świadczenia Usług

 1. Umowa zostaje zawarta w chwili określonej w § 2 ust. 6 Regulaminu.

 2. Każda kolejna Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Usługodawcę należności z tytułu Ceny za kolejny okres abonamentowy lub dopłaty w przypadku zmiany abonamentu na wyższy, w sposób określony w Regulaminie.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Usługobiorca nadmiernie lub w sposób niewłaściwy eksploatuje jego zasoby. Jeżeli Usługobiorca w terminie 14 dni od otrzymania informacji w tym przedmiocie nie usunie problemu, Usługodawcy przysługuje prawo zaprzestania świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy, o czym poinformuje go z 7-dniowym wyprzedzeniem. Usługobiorcy przysługuje zwrot opłaty abonamentowej w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu abonamentowego.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy przedłużenia okresu abonamentowego na kolejny okres rozliczeniowy, o czym poinformuje Usługobiorcę za pośrednictwem poczty e-mail, kierując informację w tym przedmiocie na adres e-mail Usługobiorcy podany w panelu klienta, wskazując przyczynę odmowy.

 5. Umowa wygasa z dniem:

  a) upływu 14-dniowego okresu próbnego, o którym mowa w Regulaminie, w przypadku nie otrzymania przez Usługodawcę należności z tytułu Ceny za usługę,

  b) upływu opłaconego przez Usługobiorcę okresu abonamentowego i nieprzedłużenia Umowy o kolejny okres abonamentowy zgodnie z niniejszym Regulaminem,

  c) wypowiedzenia przez Usługobiorcę Umowy w związku z brakiem akceptacji zmian Regulaminu, o czym mowa w § 11 niniejszego Regulaminu.

§11 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 r.

 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej pod adresem: www.res-info.pl, w zakładce „Regulamin”, umożliwiającej jego pobranie oraz wydruk.

 4. Integralną częścią Regulaminu jest Polityka Prywatności dostępne na stronie Serwisu.

 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku:

  a) zmiany zakresu, sposobu i/ lub rodzaju świadczonych usług,

  b) wprowadzenia do oferty nowych usług,

  c) zmiany funkcjonalności Serwisu,

  d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

  e) zmian organizacyjnych po stronie Usługodawcy (tj. zmiana formy prawnej działalności Usługodawcy).

 6. O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Usługobiorcę za pośrednictwem Konta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianie. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o treści zmian oraz przewidywanym terminie ich wejścia w życie.

 7. Zmiany Regulaminu będą dodatkowo udostępniane na stronie internetowej Serwisu.

 8. Użytkownicy posiadający Konto, w przypadku braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu, powinni przesłać na adres e-mail lub adres korespondencyjny Usługodawcy, określone w ust. 9 poniżej, oświadczenie o braku akceptacji jego nowego brzmienia. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia Użytkownika usunie posiadane przez Użytkownika Konto, o czym Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail.

 9. Wszelka korespondencja, której adresatem jest Usługodawca, powinna być kierowana na adres Usługodawcy: RES-Info Agata Podstawek, 37-430 Jeżowe 127, lub: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Usługobiorcę szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet.

 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług o dowolnej porze (tzw. Przerwy technicznej) w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Sieci. O fakcie czasowego zaprzestania świadczenia Usług Usługodawca zamieści uprzednio informację w Serwisie.

 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia praw do Sieci, do jej całkowitej likwidacji lub zaprzestania świadczenia Usług, o czym zamieści uprzednio informację na Stronie.

 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę Danych podawanych przez Usługobiorców.

 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat za Usługi oraz wprowadzania nowych ofert, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. W celu uniknięcia wątpliwości, uiszczona opłata jest wiążąca dla Stron, a wprowadzone zmiany nie mają wpływu na Usługi wykupione przed ich wejściem w życie. O planowanych zmianach Usługodawca poinformuje Usługobiorców w sposób określony w ust. 6 i 7 powyżej.

 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo przyznawania Usługobiorcom specjalnych rabatów lub innych uprawnień, w tym odraczania terminów Płatności.

 16. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych oraz rozwiązań technicznych zastosowanych na stronie Serwisu przysługują wyłącznie Usługodawcy.

 17. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie w całości lub w części treści stanowiącej zawartość Serwisu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

 18. Usługobiorca nie jest uprawniony do udostępniania osobom trzecim Usług w całości lub w części ani opracowywania podobnych Usług do świadczonych przez Usługodawcę jako wzoru lub innych czynności naruszających prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej. 

O firmie

Infolinia:

663 001 001 czynna PON - PT, 8:00  - 18:00

Social Media

Pomoc/FAQ

Nasze serwery

1

Siedziba Firmy - Serwer główny

Tel: 663 001 001, e-mail: biuro@res-info.pl
2

Mirror serwera głównego

Tel: 663 001 001, e-mail: biuro@res-info.pl
3

Mirror serwera głównego

Tel: 663 001 001, e-mail: biuro@res-info.pl